Kallelse till årsmöte för Sundsvalls Kollektivverkstad

Eftersom kallelse till det möte som hölls den 25:e mars i år inte hade gått ut på rätt sätt
och i rätt omfattning samt att vi behöver göra fyllnadsval av ledamöter till styrelsen
inbjuder vi samtliga medlemmar till årsmöte för Sundsvalls Kollektivverkstad

 

Tid: Söndag 26 augusti, 2018. Kl 16.00
Plats: Kollektivverkstaden, Paviljongvägen 11 (vid Sidsjö hotell), Sundsvall

Årsmötet är öppet men endast medlemmar som betalat medlemsavgift för 2018 har
rösträtt. Motioner (förslag från medlemmar) till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast
den 5:e augusti. Nominering (förslag) på personer till styrelsen kan lämnas till valberedningen
bestående av Ulla-Carin Winter (ulla_c@hotmail.com) eller Gabriella Bolin
(gabriela.bolin@hotmail.com) senast den 5:e augusti. Vi ber er medlemmar särskilt om
hjälp att hitta en kassör till föreningen.
Observera att valberedningen inte redovisar samtliga nominerade personer.

Valberedningens uppgift är att ge förslag till årsmötet på en komplett styrelse.
Medlemmar med rösträtt kan givetvis föreslå andra personer vid punkt 12 på
dagordningen och då kommer de förslagen att ställas mot valberedningens förslag på
årsmötet.

Fullständiga årsmöteshandlingar bestående av verksamhetsberättelse, ekonomisk
förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, propositioner (förslag från styrelsen), i tid
inlämnade motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag anslås i
föreningslokalen senast den 12:e augusti.

Dagordning bifogas med denna kallelse, se nedan.

Välkomna
Styrelsen för Sundsvalls Kollektivverkstad

Dagordning årsmöte Sundsvalls Kollektivverkstad
Tid: Söndag 26 augusti, 2018. Kl 16.00
Plats: Kollektivverkstaden, Paviljongvägen 11 (vid Sidsjö hotell),

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rätt att rösta).
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två rösträknare och tillika justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
5. Fråga om mötet har utlysts rätt.
6. Fastställande av dagordning.
7. Verksamhetsberättelse. a) Styrelsens verksamhetsberättelse. b) Styrelsens förvaltningsberättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
10. Fastställande av årsavgift och verksamhetsavgift.
11. Styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val: a) Val av ordförande för 1 år. b) Val av 7 ledamöter för 1 år. c) Val av 2 suppleanter för 1 år d) Val av 1 revisor samt 2 suppleanter för denne för 1 år. e) Val av 3 ledamöter till valberedning – varav en sammankallande för nästkommande val.
13. Fråga om ersättning till styrelsemedlemmar och denna ersättnings storlek.
14. Övriga frågor som anmälts under punkt 6.. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
15. Mötets avslutande.